top of page

GEMENSAMMA MÅL för UNITED SOUL - Riksorganisation för barn och unga inom urban kultur i Sverige

1. United Soul vill ena den svenska Urbana dansscenen.

 

2. United Soul vill kvalitetssäkra scenen och utveckla hållbarhet lokalt och nationellt.

 

3. United Soul är ett demokratisk nätverk som verkar för att skapa förtroende, engagemang och intresse bland barn och unga oavsett bakgrund, kultur eller samhällsklasser.

 

4. En förutsättning är långsiktigt arbete för att ge bästa tänkbara förutsättningar till sina medlemmar och tillsammans vara en starkare röst gentemot institutioner och bidragsgivare och andra beslutsfattare.

 

5. United Soul skapar tillhörighet och är ett större forum där man kan dela med sig av idéer och tankar.

 

6. United Soul ska främja samarbeten mellan olika organisationer och medlemsföreningar kring exempelvis internationella bokningar, volontärer och deltagande på varandras evenemang.

 

7. United Soul bör vara en informationsbank som kan förenkla och förse den Svenska Urbana dansscenen med information inom demokratiska processer och förenkla arbetet för sina medlemmar med sina projekt. Viss information ska vara tillgänglig för allmänheten och viss information endast för medlemmar till United Soul:

Tillgängligt för allmänheten:

 

a) Offentlig information om United Soul via Hemsida, Sociala medier som Facebook och Instagram

 

b) Eventkalender. Att kunna se, men till en början inte administrera.

 

c) En lista över United Souls Medlemsföreningar med kontaktperson- och uppgifter.

 

Tillgängligt för United Soul medlemsföreningar:

 

a) Veta vart kulturpengarna finns och går - Skapa en lista potentiella lokala och nationella partners, sponsorer, bidragsgivare, företag, kommun, föreningar, stiftelser, studieförbund etc

 

b) Lathund för uppstart och bedriva förening samt för att underlätta bidragsansökan.

 

c) Eventkalender. Endast United Soul organisationer kommer till en början att kunna lägga upp sina

events. Inom kort även bli tillgänglig för allmänheten att kunna lägga upp information om events.

 

d) Rikstäckande kanaler på regional och lokal nivå som förenklar marknadsföring.

 

e) Ta vara på befintlig kunskap inom organisationen.

 

8. Fördelning av bidrag från United Soul:

• Att det finns en gemensamt vald referensgrupp som bestämmer vart hur och varför pengarna ska gå. Att vara transparenta med budget och ha tydliga mål och motiveringar till beslut som tas.

 

• En ram där vi varje år bestämmer hur mycket resurser som går vart. Men också utifrån det ha tydliga bestämmelser om vad man kan söka till och vilka andra medel man har.

LÅNGSIKTIGA MÅL - tidigast 2021

1. Ca. 1-2 gånger per år kommer United Soul att anordna nätverksträffar för sina medlemsföreningar med medlemsaktiviteter och möten.

 

2. Samorganisera evenemang som United Soul.

 

3. Samarbete kring projekt för Skapande Skola eller Kulturgaranti

 

4. Organisera United Soul mässa och utbudsdagar.

 

5. Interna Utbildningar och Workshops för att höja kompetensen inom organisationen.

Besök gärna United Souls hemsida: www.unitedsoul.se

UNITED SOUL VÄRDEGRUND, UPPFÖRANDEKOD OCH WHISTLEBLOWER-POLICY - Stockholm den 31 januari 2018

1. Inledning

United Souls värdegrund, uppförandekod och whistleblower-policy riktar sig till alla medlemmar i United Soul och alla som deltar på eller på annat sätt är engagerade i United Soul och tar sikte på hur individen ska agera inom ramen såsom medlem i United Soul.

 

2. United Soul värdegrund

United Soul är en ideell förening och organisation för barn och unga inom urban kultur i Sverige. Vi verkar för att ge barn och ungdomar en möjlighet att utveckla sina kreativa förmågor, förverkliga sig själva och bygga sunda värderingar med bas i demokrati, respekt och jämlikhet. Om vi ger barn och ungdomar en möjlighet att mötas i kultur och lär dem att våga ta plats och utveckla sin hela kreativa kapacitet med dans och musik som instrument och språk kan vi bidra till att dessa ungdomar blir starka individer med goda demokratiska värderingar. Vi tar starkt avstånd från all form av diskriminering och övergrepp. United Souls fundament är jämlikhet och tillgänglighet för alla och vårt mål är att skapa en fördomsfri och säker dans och kulturscen där alla är välkomna och där alla känner sig trygga oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, eller funktionsnedsättning.

Detta innebär att:

 

• United Soul har nolltolerans mot sexuella trakasserier.

 

• United Soul tar helt avstånd ifrån trakasserier och personer som handlar kränkande mot andra individer.

 

• United Soul står för allas lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, eller funktionsnedsättning.

 

• United Soul står för allas rätt i samhället.

2.1 Uppförandekod - United Soul accepterar inte någon form av diskriminering eller trakasserier. United Souls värdegrund och alla människors lika värde måste respekteras i alla sammanhang och ingen Medlem får bryta mot dessa principer.

unitedsoul.se

2.2 Alla människors rätt till sin egen kropp, integritet och liv måste respekteras och ingen

Medlem får någonsin inkräkta på dessa.

 

2.3 Alla lagar måste följas. Alla misstankar om brott kommer polisanmälas.

 

2.4 Alla United Souls medlemsträffar och aktiviteter är drogfria. Alkohol får endast förtäras på särskilda evenemang under förutsättning att personerna som intar alkohol lagligen får göra så samt att lokalen vilken sådant sker i har serveringstillstånd.

 

2.5 All United Souls verksamhet ska genomföras i enlighet med Streetstars miljöpolicy.

 

3. Whistleblower-policy

3.1 För det fall att Medlem misstänker att det föreligger (i) brott mot United Souls värdegrund och/eller uppförandekod, (ii) brott mot lag, eller (iii) annan oegentlighet kan Medlem anmäla detta till ledare på plats eller till United Souls styrelse på info@unitedsoul.se. Anmälan kan ske skriftligen eller muntligen och kan göras anonymt.

 

3.2 Det är strängt förbjudet med någon form av repressalier gentemot en Medlem som anmält misstanke om oegentligheter enligt 3.1 ovan.

 

3.3 Efter att en händelse rapporterats enligt ovan kommer United Soul att utreda omständigheterna i syfte att undersöka om det som rapporterats kan styrkas. Om det som rapporterats kan styrkas kommer United Soul att vidta lämpliga disciplinära åtgärder beroende på hur allvarlig händelsen är och omständigheterna i det enskilda fallet. Exempel på sådana åtgärder är att det sker en utdelning av varning, att uppdraget avslutas i förtid eller att personen i fråga blir utesluten ur organisationen.

Ovan gäller inte misstanke om brott mot lag då alla sådana misstankar omgående ska anmälas till polisen för utredning och United Soul i sådant fall inte företar någon egen utredning i ett första skede.

Om du som rapporterat upplever att du behöver stöd eller vägledning från ansvariga inom United Soul i samband med, eller efter, rapportering finns den möjligheten via vårt skyddsombud.

 

4. Ändringar

Denna policy kan ändras genom beslut på föreningsstämma.

unitedsoul.se

bottom of page